Miyakojima Ward Youth League Award Badge/都島青年團表彰章

Miyakojima Ward Youth League Award Badge 都島青年團表彰章.jpg
Miyakojima Ward Youth League  Award Badge 都島青年團表彰章.jpg


Obverse

表彰 - Award

revesrse

都島青年團 - Miyakojima [Ward] Youth League
 
  • Tags
    miyakojima ward youth league award badge youth corps badges youth league award badge youth league badges 都島青年團表彰章 青年團 青年團章 青年團表彰章
  • Top